BSCKI. Trần Lê Thiên Lý

Bệnh viện 199 - Đà Nẵng

Chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh
Lượt gọi khám: 4
Đánh giá: 5