Phục hồi chức năng

Phục hồi chức năng là dùng các biện pháp về y học, xã hội học, kinh tế học, giáo dục đặc biệt và kĩ thuật nhằm làm: Giảm tác động của giảm khả năng và tàn tật; tạo cho người khuyết tật có cơ hội để hội nhập, tái hội nhập xã hội; có cơ hội bình đẳng tham gia các hoạt động trong gia đình, xã hội có cuộc sống bình thường tối đa so với hoàn cảnh của họ.

Tìm kiếm bài viết

ĐƯỢC QUAN TÂM

TÌM BÀI THEO TỪ KHÓA

ĐỌC THEO CHUYÊN ĐỀ

No Data